Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Transportarbeiderforbundet sender brev til Helsedirektoratet om nye helsekrav for tyngre kjøretøyer

12.januar 2016
Dag-Einar 261012 Forbundet er bekymret for at enkeltmedlemmer rammes av nye krav til helse i forbindelse med førerrett i klassene for tyngre kjøretøyer i Norge. Det er spesielt innstramninger rundt diabetes som etter forbundets mening virker noe uklart. Bransjerådet for buss har også hatt dette høyt på sin dagsorden.

- Vi ønsker gjennom vår henvendelse til Helsedirektoratet å få en avklaring på den usikkerheten vi tolker at regelverket her gir, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet. I den sammenheng har vi stilt to konkrete spørsmål til direktoratet. Det første spørsmålet går på om de nye bestemmelsene er å forstå slik at bussjåfører med diabetes som behandles med insulin, ikke får fornyet førerkort og/eller kompetansebevis og kjøreseddel under noen omstendighet.  Dersom dette er tilfelle – vil det for denne gruppen finnes alternativ godkjent medisinsk behandling slik at de kan fortsette i sitt arbeid dersom øvrige helsekrav er oppfylt?

Vår bekymring er særlig knyttet til eldre sjåfører som nærmer seg pensjonsalder, sier Sivertsen. Flere av disse kan f.eks risikere å miste retten til AFP (avtalefestet pensjon) dersom de mister jobben av helsemessige årsaker. De vil heller ikke fylle kravene til uføretrygd, og muligheten for omskolering vil i de fleste tilfeller dessverre være minimal, noe som bekymrer forbundet og Sivertsen.

- Nå får vi vente å se på svaret fra direktoratet i denne saken, før vi eventuelt bestemmer oss for hva vi gjør videre med dette. Forbundet er opptatt av medlemmenes interesser, og dette er en sak vi har sterkt fokus på, avslutter Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok