Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Transportarbeiderforbundet (NTF) vant i Arbeidsretten!

14.februar 2017
Tide Buss Arbeidsretten avsa den 8. februar 2017 dom i saken om seks turnusplaner i Nobina Norge AS oppfyller vilkårene etter BBA bilag 1 del A nr. 3 bokstav c, om nedsettelse av arbeidstiden til 35,5 timer per uke for to-skiftarbeid eller sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- eller helligdager.

 

Tillitsvalgte i Nobina har hevdet at de seks turnusene som var utlignet på 37,5 timer per uke, oppfylte vilkårene til 35,5 timer per uke i tråd med arbeidstidsbilaget i tariffavtalen.
 
Nobina og NHO Transport som var motpart i saken har argumentert med at turnusene ikke oppfylte disse vilkårene. De hevdet og vektla at disse turnusene ikke er sammenlignbart med to- skiftsarbeid, da de ikke inneholder en 50-50 fordeling av formiddags og ettermiddagsskift, samtidig med innslag av nattarbeid. (før 06:00 og etter 21:00 i driftsdøgnet)
 
Arbeidsretten har i sin dom kommet til at turnusordningene som var gjenstand for denne rettsbehandlingen, oppfyller vilkårene for nedsettelse av den ukentlige arbeidstiden til 35,5 timer.
 
Arbeidsretten har pekt på at det er en samlet ulempevurdering av turnusene som avgjør om disse kan sammenlignes med to- skiftsarbeid. Videre er det også lagt vekt på at innslaget av delt-skift med lange utstrekk har betydning for den totale ulempevurderingen. I tillegg er det påpekt at turnusordningene har stor grad av varierende tidspunkter, og at innslag av nattarbeid ikke er ubetydelig.
 
Selv om dommen ikke var enstemmig er Transportarbeiderforbundet fornøyd med Arbeidsrettens vurderinger og domsavsigelse i denne saken. Dommen innebærer også at sjåførene har krav på etterbetaling den tid de har hatt for mange timer på sine turnusplaner i Nobina.
 
Forbundets partsrepresentant, Forbundssekretær Peter Hansen er lettet over dommen og sier at den er avklarende med tanke på hvilke vilkår som skal legges til grunn i vurderingene på hva som gjelder for en nedsettelse av den ukentlige arbeidstiden.
 
2. nestleder Dag-Einar Sivertsen, som er tariffansvarlig for bussområdet i forbundet, vil takke alle som har jobbet og bidratt til denne seieren i Arbeidsretten. – Dette viser at grundig tillitsvalgtarbeid på alle plan i organisasjonen virker i sin hensikt, og vi har nå fått en avklaring gjennom dommen som vi kan jobbe videre utfra, avslutter Sivertsen.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok