Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

– Slår politisk mynt på konkurser i renovasjon

30.september 2017
Alt er ikke så A4 som Rødt, SV og Fagforbundet fremstiller det som. Vi behøver private aktører innen renovasjon.

 

Av Ole Adamsrød

Innlegget er ikke ment å forsvare feilberegninger, sosial dumping, svart arbeid, brudd på arbeidstidsbestemmelser, eller konkurser eller andre kjeltringstreker fra arbeidsgivere eller politikere. Det er derimot ment som en tankevekker om at alt ikke er A4, slik Rødt, SV og Fagforbundet fremstiller det, og at vi behøver private aktører innen renovasjon.

Renovasjonsbransjen utfører oppdrag for kommuner gjennom deres innkjøpselskaper som enten er AS, eller IKS selskap. Disse er ikke underlagt politisk innsynsrett, og gjør dermed er politikerne lika handlingslammet som når private aktører utfører oppdraget.

Det har den siste uka vært endel medieoppslag vedrørende konkursen til Nordens største aktør innen innhenting av husholdningsavfall. Ifølge Rødt, SV, og Fagforbundet kan det virke som at dette er dagligdags. I år har det vært to konkurser som er kjent, det var Veireno som omfattet Oslo og Vestfold, og nå RenoNorden som omfatter rundt 130 kommuner rundt om i landet.

Konkurser skjer hver dag, men innen renovasjon er det minimalt i selskaper som innhenter husholdningsavfall.

Konkurs er uten tvil en tragedie, først og fremst for de ansatte, men også for innbyggerne som er helt uskyldige i dette. Bedriftene og politikerne har seg selv å takke, men man kan finne det underlig når Rødt og SV sammen med Fagforbundet profiterer på tragedien uten tanke på de ansatte. At to partier, ene og alene fronter Fagforbundet sin politikk uten kjennskap til bransjen er utrulig.

Rødt hyler om velferdsprofitører som tar våre penger, men hvem har gitt disse selskapene muligheten? Jo, det er jo politikerne og Fagforbundet, som har vært for anbud i renovasjon og kollektivtransporten, men som nå har snudd.

SV har ikke ropt så høyt om velferdsprofitører som Rødt, men henger seg på med sin svake røst i saken. For si det på den måten de ville sagt det på Vestlandet: SV er noen «rævediltere», men også SV har i sin tid gitt åpning for at kommunale tjenester skal legges ut på anbud.

Fagforbundet hadde anbudsutsetting i sin politikk på midten av 90-tallet, og var ivrige forkjempere for anbud innen kollektivtransport og renovasjon. De har også i sin tid vært forkjemper for delte stillinger i kommunene, blant annet når det gjelder helsetjenester i offentlig sektor. Nå skal blant annet renovasjon rekomunaliseres og alle skal ha fulle stillinger. Hele stillinger støttes selvfølgelig, men Fagforbundet ser ikke hvordan rekomunalisering skal foregå når renovasjon fortsatt betjenes av kommunale AS eller IKS som politikeren ikke har innsynsrett i. Fagforbundet har heller ikke tariffavtale som er tilrettelagt for bransjen. Aller helst ønsker vel Fagforbundet at alle som betaler skatt skal være organisert hos dem via sin skatteseddelen.

En felles ting for Rødt, SV, og Fagforbundet er at alle tre roper og skriker om rekommunalisering og at kommunene må ta tilbake renovasjon. Men politikerne vil ikke få mer styring, innsikt og kontroll over renovasjon med kommunale aksjeselskap eller interkommunale selskape, enn de har med private selskaper. De må forholde seg til styrene i begge overnevnte selskapsformer.

Når kommunene av Rødt, SV og Fagforbundet blir avkrevd at renovasjon skal rekomunalisere, hva med de andre kommunale tjenester? Mener Rødt, SV, og Fagforbundet at parkvesen, septiktømming, hjemmetjenester, barnehager, brøyting, feiing av veier, kantslått og alle andre kommunale tjenester vi betaler for ikke har verdi? Er disse tjenestene så lite verdt og ansatte så lite verdiskapende at de fortsatt kan privatiseres og ikke bli tatt med i rekomunaliseringen til Rødt, SV og Fagforbundet?

Ser vi på Rødt og Fagforbundets triumferende holdning vedrørende midlertidig rekomunalisering av renovasjonsbransjen i Oslo, så må det være med en dårlig smak i kjeften. For hva har skjedd etter dette? Fra Rødt, Fagbladet og Fagforbundet er stille, selv om alt ikke er blitt bra. I Oslo observeres daglig ansatte i Oslo Ren As uten vernesko, uten arbeidshansker, i forskjellig arbeidstøy, også noen helt uten arbeidstøy eller med arbeidstøy fra Veireno. Arbeidstiden er muligens blitt bedre, men det arbeides forsatt lange dager med overtid, skift og lørdagsarbeid. Tror du Fagforbundet og Rødt sjekker listene slik de gjorde før konkursen i Veireno? Lønna er kommunal så den er nok i tråd med det kommunale regulativ, men får de ubekvemstillegg og sjåførtillegg, dekkes YKB-kostnader eller kostnader for nye sjåførkort? Det ville de fått med Transportarbeiderforbundets tariffavtale, mens de ansatte taper disse rettighetene siden Fagforbundet ikke har egnet tariffavtale for miljøbransjen.

Norsk Transportarbeiderforbund er det eneste forbundet som har en egnet avtale for en bransje som faktisk er tildelt NTF fra LO.

Høyrebyrådets gavepakke var beskrivelsen Rødt ga om at Veireno fikk anbudet i Oslo, men jeg vil minne om at Rødt og dagens byråd satt godt i stolene sine flere måneder før kaoset oppsto. De gjorde ikke en dritt for å få til endringer. Oslo Ren AS som er et kommunalt AS som eies av Oslo kommune, og dermed politikerne og innbyggerne i Oslo, ga ikke fra seg opplysninger. De skjulte seg bak at de var et aksjeselskap. Når politikerne først fikk opplysninger, var de feilaktige og førte politikerne bak lyset med usannheter, som de fortsatt er blindet av, spesielt Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Både Oslo Ren og Vesar i Vestfold ble varslet av Norsk Transportarbeiderforbund før Veireno startet opp. Men verken Oslo Ren, Vesar, politikerne eller fagforbundet reagerte før driften var i gang. Dette gjaldt både i Vestfold og Oslo, der Fagbladet sitt første scoop med en arbeidsskade og trafikkstopp.

Selv i dag oppstår det skader, og renovasjonsarbeidene stopper fortsatt trafikken, herunder trikken, for å få gjort sine arbeidsoppgaver. Men nå holder kritikerne kjeft, da det vil slå tilbake på dem selv, deres arbeidsgiver eller deres politiske selvbilde. Det ville ikke sett pent ut i media.

Sleiphetene lenge leve, er min tilbakemelding til Rødt, Fagforbundet og SV, og hvis Arbeiderpartiet henger seg på så bør de tenke seg om.

RenoNordens landsomfattende konkurs, er en konsekvens av feilberegnet eller kalkulert feil på anbud med lavest pris. Det forsvarer vi ikke, men dette visste sikkert RenoNorden og ikke minst alle de kommunale aksje- og interkommunale selskap rundt i landet, og politikerne som styrer selskapene og valgte det billigste anbudet. Også de måtte se at prisen hadde falt langt under normalen. Likevel aksepterte politikerne innleverte anbud etter råd fra styrene i sine kommunale og interkommunale askjeselskap. Dermed fikk RenoNorden anbudene og veien til kaos var startet.

Direktører og styreledere i de kommunale og interkommunale selskapene har sågar vært ute i media via og glist bredt og skrytt av hva de har spart på anbudene som RenoNorden har kjørt for dem. Samtidig gråter de krokodilletårer fordi de må rydde opp i tankeløse avtaleinngåelser. Kan politikerne stå oppreiste og stille seg bak avgjørelsene som er tatt i AS/IKS selskapene de eier når lavpris anbud er akseptert?

Jeg synes politikerne landet rundt og i Oslo har vist, og nå viser under RenoNorden-konkursen, at de mangler ryggrad. Når de stilltiende eller sammen med Rødt, SV og Fagforbundet hyler og skriker både om rekommunalisering, sosial dumping, velferdsprofitører, glemmer de at de trenger private aktører. For samtidig som de hyler og skriker er politikerne avhengige av at de private aktørene og deres ansatte stiller opp for å redde stumpene og rydde opp etter politisk vrangstyre gjennom de kommunale og interkommunale aksjeselskapene som politikerne selv har null styring over. Hyklere og dobbeltmoralisme er betegnende på slik oppførsel.

Norsk Transportarbeiderforbund har hele tiden vært motstander av anbud. NTF mener bruk av langsiktige kontrakter som har vært brukt i de fleste kommunene siden slutten av 1920-tallet med private selskaper ville sikret en god renovasjonstjeneste.

Også på andre områder er vi mot anbud, og mener at langsiktige avtaler mellom kommuner/fylkeskommuner og private aktører er en god ordning. Den ordningen ville også i fremtiden vært langt bedre enn dagens ordning med anbud.

Før anbudsregime kom i Norge var det faktisk politikerne som bokstavelig talt hadde hånden på rattet, noe NTF fortsatt mener de skal ha, men det er de fratatt ved opprettelse av kommunale og interkommunale aksjeselskap. Derfor må også de kommunale IKS og AS bort, for å få reell politisk påvirkning og styring av kommunale tjenester.

Ved fortsatt anbud må renovasjonsbransjen og forbrukere få trygghet og stabilitet ved at politikerne i anbudsdokumentene krever inn følgende tekst:

1. Reglene i arbeidsmiljøloven §§ 16-2 til 16-7, om arbeidstakernes sine rettigheter ved overdragelse av virksomhet gjeld tilsvarende når oppdraget blir tildelt ved konkurranse, dersom virksomhetene etter konkurranse blir drevet på samme måte og med tilsvarende transportmiddel som før.

2. Den som får tildelt anbudet/oppdraget gjennom konkurranse, må forplikte seg til å sikre at ansatte som direkte arbeider med å oppfylle kontrakten, får lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, for bransjen.

3. Tilsvarende plikt gjelder og for underleverandører.

4. Det gjøres oppmerksom på at det ikke gjelder materiell og bygninger, bare ansatte. Unntaket er hvis vinnende selskapet overtar bygningsmasse eller materiell fra tapende selskap.

5. Dette gjelder også når konkurransen blir gjennomført av administrasjonsselskap på oppdrag fra en eller flere kommuner.

Først da vil anbudene, men også langsiktige avtaler bli uten sosial dumping fordi alle arbeidsgivere uansett om selskapene er nasjonal eller internasjonal må beregne anbudene/priser på like vilkår.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok