Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Norsk Transportarbeiderforbund sender brev til Riksadvokaten

16.februar 2017
Dag-Einar Sivertsen2web Forbundets henvendelse til Riksadvokaten gjelder forhold rundt beslag av førerkort etter vegtrafikklovens § 33 og begrepet "rutinemessig beslag". Dette er et tema forbundet har jobbet svært aktivt politisk med tidligere og helt siden 2006. Bransjerådet for buss i forbundet har hatt dette temaet høyt på sin dagorden og mener at situasjonen i forhold til dette er blitt verre de siste årene. Målet med henvendelsen denne gangen er å få Riksadvokaten til å minne politiet på de rettningslinjer og regler som alt eksisterer på området, med utgangspunkt i Riksadvokatens eget rundskriv fra 2009.
 
Forbundet får henvendelser fra tillitsvalgte og medlemmer som opplever ulike episoder/hendelser i trafikkbildet, inkludert trafikkuhell og ulykker med varierende alvorlighetsgrad som fører til førerkortbeslag for den enkelte. Et førerkortbeslag er for en yrkessjåfør et svært alvorlig inngrep. Dette medfører ofte tap av inntekt og i noen situasjoner også tap av fast arbeid.  Inngrepet oppleves enda sterkere når sjåføren får beskjed om at politiet foretar et "rutinemessig beslag av førerkortet", i noen tilfeller også der denne overhode ikke er skyldig i hendelsen.  
 
Såkalte "rutinemessige beslag" av førerkortet selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og må ikke forekomme, skrev Rikadvokaten i 2009. Det er problematikken rundt politiets bruk av "rutinemessige beslag" vi igjen vil til livs, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen, som også opplyser at forbundet har registert en økende mengde av saker der det ulovlige begrepet er blitt brukt i ulike sammenhenger. Vi mener på ingen måte at yrkessjåføren skal være unntatt lovens bestemmelser om mulig straffeansvar i slike saker, men det er nå igjen blitt for enkelt å bare beslaglegge yrkessjåførens førerkort uten at retningslinjene for dette blir fulgt til punkt å prikke, sier Sivertsen.
 
Vi henstiller i brevet om at Riksadvokaten rett og slett sørge for en påminnelse til politiet om sitt rundskriv fra 2009, som forbundet mener gir klare føringer på hvordan eventuelle beslag av yrkessjåførens førerkort skal behandles, avslutter Sivertsen. 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok