Nett-banner 950x173 72

Mandat for likestillingsutvalget

19.mai 2015
Mangfold- og likeverdskoneransen 8. 10. mai 2015 vedtok dette mandatet for utvalget. Mandatet skal formelt godkjennes av NTFs forbundsstyre:

Utvalget skal være pådriver for å motarbeide alle former for negativ forskjellsbehandling og/eller trakassering på arbeidsplassene og i forbundets organer.

Det skal være retningsgivende og rådgivende overfor forbundet i saker som gjelder forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonshemming, livssyn, politiske eller kulturelle holdninger.

Utvalget skal arbeide for likelønn og likestilling mellom kjønnene innen forbundets organisasjonsområder slik at alle gis like rekrutteringsmuligheter og muligheter for arbeid innen transportområdet.

Utvalget skal gi forbundet og Bransjeråd/forhandlingsutvalgene råd om hvordan dette kan settes ut i praksis på den enkelte arbeidsplass.

Utvalget skal arrangere en mangfold og likeverd konferanse i året, hvor nytt mandat utarbeides og nytt likeverdutvalg innstilles for forbundsstyret.

Utvalget skal arrangere kurs eller alternative modeller for utvikling av nettverk og for å motivere kvinner og minoriteter i forbundet til å engasjere seg fagligpolitisk på alle nivåer i forbundet.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok