Nett-banner 950x173 72

Brakseier i Drammen tingrett!

19.mars 2014
LarsJohnsen240512 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vant på alle punkter i Drammen tingrett i saken mot Holship Norge AS. Retten slår fast at NTF har lov og rett til å iverksette boikott mot Holship som et kampmiddel for å få opprettet tariffavtale. Holship Norge AS ble pålagt å betale saksomkostningene. Les mer!

Dommen er grundig og gjennomarbeidet og tilbakeviser Holship Norges AS sine anførsler punkt for punkt.

- Dette er en klar og tydelig seier. Igjen har vi fått rettslig dokumentasjon på at boikott er et helt legalt kampmiddel for å kreve opprettelse av tariffavtale. Retten tilbakeviser stort sett samtlige innvendinger Holship Norge AS har anført, uttaler 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen.

I domsavsigelsen sies det blant annet:

Rettens konklusjon er etter dette at det ikke er i strid med vesentlige samfunnsinteresser å iverksette en boikott i den aktuelle saken. (.....)  Retten mener at boikott i en sak som den foreliggende ikke er i nærhet av misbruk av kampmidler.

Retten tilbakeviser også at det skal ha skjedd vesentlige endringer på dette området etter at Høyesterett avsa kjennelse i den såkalte Sola-dommen, som avklarte de rettslige sidene ved bruk av boikott i en tilsvarende sak.

- Arbeidsgiverne har tapt absolutt alle rettstvister om boikott i havneområdet siden 1997. Det er nå på tide at arbeidsgivere både i Drammen og i Risavika innser nederlaget. Boikott er et lovlig kampmiddel.  Vi krever kun en tariffavtale for losse- og lastearbeiderne slik at de kan få regulerte lønns- og arbeidsvilkår og sikkerhet for jobbene sine, uttaler Lars M. Johnsen. 
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok