Nett-banner 950x173 72

Fagforeningene må følge opp

1.august 2013
LarsJohnsen240512 Vikarbyrådirektivet trådte i kraft 1. januar. - Hovedregelen om at arbeidstakere blir fast ansatt må følges opp på arbeidsplassene. Foreningene må informere klubber og tillitsvalgte om de nye tiltakene og spesielt om retten til innsyn i innleides lønns- og arbeidsvilkår, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Innføringen av vikarbyrådirektivet  betyr at vikarer og midlertidig ansatte har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som de som er fast ansatt i bedriften. Hovedregelen etter arbeidsmiljølovens § 14-9 er fortsatt at arbeidstakere skal ansettes fast. Unntaksvis kan en bedrift benytte midlertidig ansettelse (aml § 14-9) og leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak/vikarbyrå (aml § 14-12) i følgende tilfeller:

a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten
b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
c) for praksisarbeid
d) deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
e) for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Tiltaksplan fra regjeringen
 
For å sikre kontroll med inn- og utleievirksomheten, har regjeringen satt inn en egen tiltakspakke som inneholder følgende:
 
- Vikarbyrået har plikt til å opplyse ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen
- Vikarbyrået har plikt til å opplyse innleiebedriften om vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut
- Tillitsvalgte i innleiebedriften har innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår
- Innleiebedriften har plikt til å gi vikarbyrået opplysninger som er nødvendig for å ivareta kravet om likebehandling
- Innleiebedriften skal sørge for at reglene om arbeidstid også overholdes for vikarer og midlertidig ansatte som leies inn
- Innleiebedriften er etter arbeidsmiljøloven pålagt å drøfte bruk av vikarer med de tillitsvalgte. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten
 
Fra 1. juli i år får innleiebedriften også solidaransvar for vikarbyråets plikt til å betale lønn og annen godtgjøring etter prinsippet om likebehandling. Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale riktig lønn. Hele kontraktskjeden får da ansvaret hvis en arbeidstaker ikke får utbetalt korrekt lønn (se: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207631).
 
Regjeringen har nå sendt ut til høring forslag om kollektiv søksmålsrett fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---tiltak-mot-ulovlig-innleie-av-a.html?id=710449. Høringsfristen  er 8. februar 2013.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok