Nett-banner 950x173 72

Minstelønna opp med over 8 kroner

2.desember 2013
LarsJohnsen240512 Den tariffestede ferbruarreguleringa i Grossistoverenskomsten med Virke viser at minstelønna går opp med 8,28 kroner til 176,28 pr time med virkning fra 1. februar. - I tariffoppgjøret i 2010 ble vi enige med Virke om at minstelønna i Grossistoverenskomsten skal ligge på 90 % av lønna i avtaleområdet inklusive ubekvemstillegg og bonus, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer!


Denne statistikken for beregning av minstelønn skulle innfases over fire år og sluttføres i forbindelse med februarreguleringen 2013. Dette medfører at minstelønnssatsene i Grossistoverenskomsten Virke fra 1. februar 2013 er på 90 prosent av den nye statistikken, dvs. kr. 176,28 per time. Dette gir følgende nye satser i tariffavtalens § 8-1 Minstelønn/Garantilønn fra 1. februar 2013:

1. Voksne arbeidere over 18 år:
Kr. 6 610,50 per uke
For tiden svarende til kr. 176,28 per time (37,5 timers uke)
 
2. Arbeidende formenn og mekanikere:
Kr. 6 736,50 per uke
For tiden svarende til kr. 179,64 per time (37,5 timers uke)

3. Fagarbeidere
Fagarbeidere med relevant offentlig fagbrev skal ha et tillegg på kr. 9,50 per time på den til enhver tid gjeldende lønn. Fagarbeidertillegg utbetales fra den 1. i måneden etter bestått fagprøve.

4. Unge arbeidere
Unge arbeidere mellom 16 og 17 år lønnes med 70 % av lønn for voksne arbeidere, kr. 123,40 per time.
Unge arbeidstakere mellom 17 og 18 år lønnes med 80 % av lønn for voksne arbeidere, kr. 141,02 per time.

5. Midlertidig ansatte
Midlertidig ansatte, jf. aml § 14-9, kr. 176,28 per time.
 
For skiftarbeid gir dette følgende minstelønnssatser:

- 2-skiftarbeid (20 % tillegg): kr. 211,54 per time
- 3-skiftarbeid (30 % tillegg): kr. 227,86 per time

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok