Nett-banner 950x173 72

Konstruktivt møte med statsråden

15.november 2013
Roger-SolvikOlsen151113 - Vi hadde et konstruktivt og interessant møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han var opptatt av å høre på våre synspunkter på samferdselspolitikk og kom med noen interessante signaler, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Møtet mellom ledelsen i NTF og den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet ble holdt på initiativ fra NTF. Ved siden av forbundsleder Roger Hansen, deltok også 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Ved siden av statsråden, deltok statssekretær Bård Hoksrud fra den politiske ledelsen i departementet.

- Hensikten med møtet var å presentere våre viktigste synspunkter på samferdselspolitikk, og å bli bedre kjent med den nye ledelsen i departementet. Vi berørte områder som kabotasje, døgnhvileplasser, vegvelikehold, havn og en rekke andre områder som er viktige for oss, sier Roger Hansen,

- På et slikt møte får man jo ikke veldig konkrete lovnader over bordet. Men vi oppfattet samferdselsministeren som lyttende og konstruktiv, og han kom med noen interessante signaler. Regjeringa har sagt de ønsker en sterkere prioritering av samferdsel rundt de store byene. Vi frykter dette skal gå utover distriktene. Men statsråden forsikret oss om at den nye regjeringa ikke vil prioritere ned tiltak som for eksempel vedlikehold og oppgradering av riksvegnettet i distriktene, eller rassikring og sikring av tuneller. Så gjenstår det jo å se om regjeringen leverer på dette, sier Hansen.

- Vi oppfattet det slik at samferdselsministeren deler vår bekymring for kabotasje både innen gods og turbilnæring. Han fortalte at han i nær framtid skal møte representanter for regjeringene i både Sverige, Danmark og Finland for blant annet å diskutere problemene med kabotasje. Solvik-Olsen forsikret oss også om at de prosjektene som Arbeidsdepartementet og Samferdseldepartementet har startet knyttet til sosial dumping og kabotasje i transportnæringen, skal fortsette, sier forbundslederen.

- Vi tok også opp spørsmålet om å flytte politiets planlagte beredskapsbase fra Alnabru for å sikre disse områdene i framtida for samferdselsformål. Dette er landets viktigste godsterminal, og må ha tilstrekkelige arealer i framtida til å møte økninga i godstransporten, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok