Nett-banner 950x173 72

Enighet om tiltak i godstransport

24.februar 2014
MortenHagen180613 Det er stor enighet om tiltak som på kort varsel kan settes i verk for å bedre trafikksikkerhet og arbeidsforhold innen godstransport. Det framgår av et brev som Norsk Transportarbeiderforbund NTF), Yrkestrafikkforbundet (YTF), NHO Transport og Norsk Lastebileierforbund (NLF) har sendt Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer!

Tiltakene som foreslås i brevet er:

- Økt og døgnkoninuerlig kontroll av tunge kjøretøyer ved grensene, og intensivert kontroll ved ferjeanløp
- Bedre samordning av kontrollvirksomheten mellom politi, vegmyndigheter, Arbeidstilsynet og skatte- og avgiftsmyndighetene
- Strengere krav til vinterutsrustning av godsbiler, og til kompetanse blant sjåførene
- Klarere og strengere definisjon av begrepet kabotasjetur, slik det er i Finland

I brevet uttrykkes det også bekymring over forsinkelsene knyttet til innføring av obligatorisk bombrikke. Organisasjonene er heller ikke fornøyde med at kravet om at alle med årlig omsetning over 50 000 kroner skal være registert i moms-registeret, ikke blir fulgt opp.

- Mange av tiltakene er knyttet til ulovlig kabotasje og utenlandske vogntog med dårlig utrustning. Vi har fokusert på tiltak som kan settes ut i livet ganske umiddelbart. I Samferdselsdepartementet jobber ei arbeidsgruppe med tiltak mot kabotasje og sosial dumping som også vil se på mer langsiktige tiltak. NTF deltar i denne gruppa som skal avgi sin innstilling i løpet av mars. Der vil blant annet spørsmålet om å innføre solidaransvar for transportkjøperne reises, sier forbundssekretær Morten Hagen i NTF.

Trykk her for å lese brevet til Arbeids- og sosialdepartementet!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok