Nett-banner 950x173 72

Liberalisering av kabotasje utsatt!

15.mai 2013
RogerHansen 060513 Forslaget om å liberalisere EUs lovverk om kabotasje, blir utsatt til tidligst 2015. I en pressemelding fra EUs talsperson for samferdsel, Helen Kearns, heter det at et slikt forslag ikke vil bli fremmet av denne EU-kommisjonen. - Vi vil nå be om et møte med samferdselsministeren i lys av den nye utviklingen i denne saken, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Opprinnelig skulle forlaget om å liberalisere EUs lovverk om kabotasje fremmes i juni i år. I pressemeldingen fra EU heter det at lovverket er svært komplekst og at det vil ta tid å utvikle dette. Det blir derfor overlatt til neste EU-kommisjon å fremme forslag om nytt lovverk. Det skal avholdes EU-valg i 2014, og den nye EU-kommisjonen vil starte sitt arbeid i 2015.

- Det skal nå utarbeides et eget bransjeprogram for vegtransport i forbindelse med regjeringens tredje handlingsprogram mot sosial dumping. I den anledningen har vi bedt om at anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet er utarbeidet. Dette har Norge mulighet til i henhold til EØS-avtalen. Problemene er så store og situasjonen så uoversiktlig at det er behov for tøffe tiltak, sier Roger Hansen.

- Vi ønsker et snarlig møte med samferdselsminister Marit Arnstad for å ta opp  problemene og utfordringene knyttet til kabotasje innen gods- og persontransport. Finland har nylig skjerpet sin nasjonale lovgivning om kabotasje. De har blant annet innført en form for solidaransvar for tranpsortkjøperne. Dette har vi lenge kjempet for å få innført også i Norge. Vi vil naturligvis også ta opp med statsråden vårt forslag om å suspendere adgangen til kabotasjekjøring, sier Hansen.

- Men vi må ikke lene oss tilbake og tro at vi har vunnet kampen mot liberalisering av kabotasjelovverket. Vi har kun fått en utsettelse. Dette gir oss mer tid som vi må bruke godt, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok