Nett-banner 950x173 72

Statsbudsjettet 2015: Pinglete kollektivsatsing

10.september 2014
BussGrorud - Vi er ikke imponerte over satsinga på lokal kollektivtransport i statsbudsjettet for 2015. Regjeringa har vært klare på at tempoet i kollektivsatsinga skal øke. Det finner vi ikke igjen i statsbudsjettet, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

- Det er positivt for  kollektivtrafikken at NSB får midler til å kjøpe ekstra togsett. Men med budsjettforslaget som nå ligger, vil vedlikeholdsetterslepet innen togsektoren øke neste år, sier Roger Hansen.

På stedet hvil
- Satsinga på lokal kollektivtrafikk er nærmest på stedet hvil. Belønningsordningen øker bare med litt over tre prosent. Bevilgningene til de såkalte bymiljøavtalene, ligger omlag 700 millioner kroner under Nasjonal Transportplan. Men det er et lite lyspunkt for Oslo at planlegginga av t-banen til Fornebu nå kommer i gang, sier Hansen.

Stram fylkesøkonomi
- Mange fylkeskommuner sier de vil få strammere økonomi i 2015 som et resultat av statsbudsjettet. Når vi samtidig vet at midlene som fylkene skal bruke til kollektivtrafikk ikke er øremerkede til dette formålet, er vi redd for at fylkeskommunene også vil skjære ned på midlene til lokal kollektivtrafikk, sier Roger Hansen.

Kraftig reduksjon
Midlene til bygging av gang- og sykkelstier er reduserte i forslaget til statsbudsjett i forhold til årest budsjett. Det bevilges penger til bygging av 37 km sykkelveger neste år, av disse skal 7 km bygges i bystrøk.

- I Nasjonal Transportplan er det et klart mål at det økte behovet for persontransport særlig i byene, skal tas av mer kollektivtransport, sykkel og gange. Med sju nye kilometer sykkelveg i byer i 2015, er det svært langt mellom liv og lære, sier forbundslederen. 

Vegbudsjett
Hansen mener forslaget til samferdselsbudsjett for 2015 bærer bærer preg av at det er en fra FrP som er samferdselsminister.

- Den aller sterkeste satsinga er på veg. Vi er selvsagt glade for at det nå settes inn betydelige midler for å reversere vedlikeholdsetterslepet på vegnettet. Men vi er mindre glade for at vedlikeholdsetterslepet på tog vil øke med dette budsjettet. Vi er også kritiske til at midlene til f.eks. rassikring på vegnettet samlet sett blir mindre neste år, sier Roger Hansen.

- I budsjettet står det at flere store byggeprosjekter skal vurderes gjennomført som offentlig-privat samarbeid. Det betyr at private skal finansiere og drifte for eksempel vegstrekninger, og staten skal betale ned kostnadene over en lengre periode. Dette er vi sterkt mot. Alle vet at å kjøpe på avbetaling er mye dyrere enn å betale kontant, sier Hansen.

- Det er svært provoserende at samferdselsministeren ikke vil øremerke midler til bygging av nye døgnhvileplasser for langtransportsjåførene neste år. Dette er et svik mot disse sjåførene, som trenger å kunne gjennomføre lovpålagt hvile under noenlunde anstendige forhold, sier Roger Hansen.

- Vi er også skeptiske til at investeringer i infrastruktur i større grad enn før blir fokusert rundt de store befolkningssentra. Dette vil på sikt ramme næringsutviklinga i distriktene. Alt i alt vil vi si at samferdselsbudsjettet bærer preg at samferdselspolitikken blir dreid i en ny politisk retning som vi er svært skeptiske til, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok