Nett-banner 950x173 72

Vil vurdere eget vegpoliti

26.mars 2014
Geir260314-small Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen vil vurdere å opprette et eget vegpoliti som skal ha ansvar for kontroll av tunge kjøretøyer langs norske veger. Dette kom fram da statsråden fikk overlevert en rapport om kabotasje på veg i Norge onsdag. Les mer!

- Vi er positive til et slikt kontrollorgan. Her kan vi få samlet alle kontrollressursene som i dag er spredt på politi, vegmyndigheter og tollmyndigheter. I Tyskland har de et slikt organ, og erfaringene derfra er gode, sier utreder Geir Kvam i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Han har vært NTFs representant i arbeidsgruppa som har utarbeidet rapporten.

- Rapporten inneholder mange gode forslag som vil bidra til å begrense kabotasje og sosial dumping både innen godstransport og persontransport om de blir satt ut i livet. Noen av forslagene hadde vi helst sett skulle gått lengre enn det arbeidsgruppa kunne bli enige om, men alt i alt er dette en bra rapport, sier Geir Kvam.

- Gruppa var enstemmig blant annet om å øke og skjerpe kontrollene av tunge kjøretøyer og å klargjøre ansvarsforhold i transportkjeden. Det er et skritt i rett retning, men her ville vi gått lengre ved å innføre et juridisk og økonomisk solidaransvar for transportkjøperne, men dette var det ikke flertall for i arbeidsgruppa. Det var derimot enighet om å øke bøtesatsene samt gi vegmyndighetene anledning til å gi forenklede forelegg og holde igjen kjøretøy, sier Kvam.

- Vi fikk også med i rapporten almengjøring av tariffavtalene i turbilnæringen for på den måten å lage likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske turbilselskaper. Dette var det imidlertid  ikke var enighet om i arbeidsgruppa. Skjerping av kontrollen med persontransportkabotasje og klargjøring av sentrale begreper i regelverket står også på tiltakslista, sier Geir Kvam.

Samferdselsminsiteren ville heller ikke avvise å innføre en begrensing på perontransportkabotasje slik det er i Frankrike. Utenlandske turbilder kan der kjøre maksimalt 30 dager sammenhengende, og maksimalt 45 dager i løpet av et år. Den rød-grønne regjeringa trakk et lignende forslag i 2013 etter at EFTAs kontrollorgan ESA hadde uttrykt seg kritisk om forslaget.

Rapporten skal nå legges ut  på høring med frist 21. april.

Trykk her for å lese kabotasjerapporten!

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen (t.h.) fikk overlevert kabotasjerapporten av leder for arbeidsgruppa, ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok