Nett-banner 950x173 72

Positive forslag i Stortinget

16.januar 2014
RogerHansen040512 - Vi er godt fornøyde med forslagene mot sosial dumping og kabotasje i transportsektoren som åtte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet la fram i Stortinget i dag. Nå gjenstår det å se om flertallet i Stortinget er villige til å gjøre noe, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


- Forslagene er stort sett i tråd med hva vi tenker bør gjøres med problemene knyttet til kabotasje og sosial dumping i transportsektoren, selv om vi på noen punkter vil gå noe lengre enn forslagsstillerne. Dette er første gangen disse problemstillingene blir reist i sin fulle bredde i Stortinget, sier Roger Hansen.

Dette er forslagene som ble reist som representantforslag fra Anette Trettebergstuen, Helga Pedersen, Erin Sund, Kjell-Idar Juvik, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Magne Rommetveit og Kari Henriksen:

1.     Juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar for oppdragsgiver (virksomheter) ved kjøp av transporttjenester.

2.     Regionale verneombud for transportsektoren som kan bidra til å få oversikt over, samt avdekke, ulovlige og uønskede forhold i sektoren.

3.     Styrke, samt bedre samordningen av Tollvesenet, påtalemyndighetene, Vegmyndighetenes- Biltilsynets og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet.

4.     Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: vegmyndighetene og politiet må få tydeligere retningslinjer og myndighet til å kunne holde igjen kjøretøy som viser seg ikke å være egnet for norske vegforhold. Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres.

5.     Krav om at det skal være betalt inn penger på de obligatoriske bompengebrikkene før det aktuelle transportmidlet krysser norsk grense.

6.     Innskjerpede regler for kabotasjekjøring i godstransporten, herunder vurdering av de finske reglene for kabotasje.

7.     Økte krav til utstyr og kompetanse for sjåfører på vinterføre: krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk, deriblant krav om vinterdekk på tilhengere.

8.     Et sentralt nettbasert register over alle transportoppdrag som pågår i Norge, slik at det blir enklere for myndighetene å føre kontroll med disse.

9.     Vurdere hvordan kabotasjekjøring innen turbilbransjen bør reguleres.

10. Styrke informasjons- og holdningsarbeidet knyttet til sosial dumping i transport- og logistikkbransjen.
 
Trykk her for å lese hele forslaget med begrunnelse fra de åtte stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok