Nett-banner 950x173 72

- Skandaløst!

16.desember 2013
LarsJohnsen100912 - Det er en skandale at et offentlig oppnevnt styre ser det som sin oppgave å bruke skattebetalernes penger til å drive fagforeningsknusing. Dette sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF i en kommentar til et internt strateginotat Oslo Havn har utarbeidet om hvordan de skal kvitte seg med fortrinnsretten registrerte havnearbeidere har til lossing- og lasting. Les mer!


Det famøse strateginotatet ble lagt fram for havnestyret i Oslo 6. desember i fjor.
- Vi har hele tiden sagt at det er arbeidsgiverne i Oslo Havn som har tatt initiativet til konflikten vi har der, gjennom å sabotere inngåtte avtaler med arbeidstakerne. Dette notatet er et ugjendrivelig bevis for dette, sier Lars M. Johnsen.

Det blir det lagt opp til en strategi i fire punkter der målet er å få etablert kontinuerlig drift i havna gjennom å kvitte seg med de registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting.Vi gjengir punktene i sin helhet:

1) Forhandlingsveien

Det er gjennomført flere forhandlinger uten at dette tidligere har ført frem. Basert på tidligere erfaringer tror vi ikke at partssammensatte utvalg vil kunne finne noen løsning som fører til kontinuerlig drift. Vi ønsker likevel å gjennomføre noen tiltak under dette alternativet.

     A) Anne Sigrid Hamran (HAV) og Tom Rune Nilsen (NHO Logistikk og Transport) ber Terje Samuelsen om møte.
     B) Oluf Mohn (Dampen) fortsetter sitt planlagte løp fram mot sommeren 2013 med siktemål å forhandle fram en ny Oslo-avtale. Mohn vil oversende møtedeltakerne e en skisse til løsning som skal presenteres for motparten i november.

2) Samfunnsmessig påvirkning for lettere å få en avklaring

    A) Det skrives et brev som på mest mulig objektiv måte forklarer hvorfor fortrinnsretten til bryggearbeiderne gjør det vanskelig å få mer gods på sjø. Brevet sendes for eksempel til LO og samferdselsministeren med flere. Tom Rune Nilsen (LTL) skriver et utkast som går på høring til møtedeltakerne før det sendes ut. Målet er å få flest mulig aktører til å undertegne for å gi det tyngde.
    B) Anne Kristin Hjukse (HAV) lager et forslag til kronikk basert på brevet og sender dette ut til møtedeltakerne. Målet er å få kronikken inn i de store riksavisene.
    C) Hjukse (HAV) utarbeider forslag til mediestrategi for å utnyttet det mementumet som forhåpentligvis vil oppstå dersom vi får mange aktører til å underskrive brevet. Strategien er planlagt satt ut i livet på nyåret, i forkant av NTP-fremleggelsen.

3) Obstruksjonsveien - hvordan vi kan obstruere slik at bryggearbeiderne vil endre seg

    A) Oslo Havn ved Anne Sigrid Hamran iverksetter et prosjekt for å se hvor mye av arbeidet på terminalen som det er mulig å automatisere framover.
    B) Oslo Havn kan stoppe overtidsarbeidet for bryggearbeiderne for på den måten å presse fram en forhandlingsløsning. Det vil i praksis si en dagtidshavn og store økonomiske belastninger for mange av partene. Tiltaket vil vurderes iverksatt på et senere tidspunkt.
    C) Gjennom prising av ulike oppdrag kan Dampen sørge for at det blir mindre arbeid, da i første omgang terminalarbeid, for bryggearbeiderne. Arbeidsstokken er allerede redusert med tre mann, ytterligere fem vil trolig forsvinne framover.

4) Modernisering: Hvordan kan vi bruke driftsomleggingen i 2015 til å gjøre endringer?

    A) Kathrin Pedersen (HAV) vurderer om framtidige kontrakter med operatører på Sjursøya kan formuleres slik at fortrinnsretten til bryggearbeiderne ikke vil gjelde når vi skal over hit (jf avgjørelse i i tvistenemd om at det er bruksretten til kaiene, og ikke eiendomsretten, som er avgjørende for at kaia anses som offentlig)
    B) Thor Christian Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeiderne ved hjelp av virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelsene om fortrinnsrett. Hvilke skritt må i så fall ha vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap.

- Arbeidsgiverne har allerede kommet godt på veg med obstruksjonsstrategien sin. Styret i Oslo Losse- og Lastekontor har allerede satt opp prisen på terminalarbeid så mye at det er redusert fra 5,5 årsverk til 0,9 årsverk på to år. Det kunne de gjøre fordi arbeidsgiverne har flertallet i styret i Oslo Losse- og Lastekonto. At de også vurderer å stoppe alt overtidsarbeid, sier med all tydelighet at Oslo Havn er villig til å ta i bruk hvilket som helstr middel for å ta rotta på fortrinnsretten til de registrerte havnearbeiderne, sier Lars M. Johnsen.

- Motivet for Oslo havn er det samme som motivet til Risavika terminal, som nekter å inngå tariffavtale med NTF. De ønsker å få utført lossing og lasting billigere ved å la utenlandske skipsmannskaper på luselønn utføre lossing og lasting gratis. Dette er sosial dumping satt i system. Det er på tide at de folkevalgte i Oslo nå begynner å spørre seg om hva Oslo havnestyre driver med, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Trykk her for å lese hele notatet til Oslo Havn!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok