Nett-banner 950x173 72

FrP svikter godssjåførene i statsbudsjettet

10.august 2014
Veøy020614-small Det er ikke øremerket midler på neste års statsbudsjett til nye døgnhvileplasser for langstransportsjåførene. - FrP har snakket varmt om godssjåførene, men vil ikke øremerke av en eneste krone i statsbudsjettet til døgnhvileplasser, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!

- Døgnhvileplasser er et svært viktig tiltak for at langtransportsjåførene skal kunne gjennomføre sin lovpålagte hvile under anstendige forhold. Det er også et viktig tiltak for å øke trafikksikkerheten, sier Hansen. 

- Vi har omlag 15 slike plasser i dag, men behovet er minst 80. Dette behovet er riktignok omtalt i samferdselsbudsjettet, men statsråden har ikke funnet det nødvendig å øremerke ei eneste krone til dette formålet, sier forbundslederen 

Mindre til rassikring
- Vi merker oss også at samferdselsministeren har redusert posten til rassikring av riks- og fylkesveger med over 200 millioner kroner i forhold til årest budsjett. Behovet for rassikring av vegnettet i Norge er nærmest bunnløst. Å redusere denne posten er derfor svært kritikkverdig, sier Roger Hansen.

Totalramma bra
Samferdselsbudsjettet neste år øker med vel 10 %.

- Vi er fornøyde med at ramma øker, ikke minst er det bra at posten til vedlikehold av vegnettet øker kraftig. Det kan bety at vedlikeholdsetterslepet i 2015 ikke øker for første gang på svært mange år. Vi er også tilfredse med at midler til kollektivformål øker med 8,5 %, selv om det også kunne satses ennå mere på dette området, sier Hansen.'

- Vi er derimot skeptiske til at de store investeringene i infrastruktur, ser ut til å rettes inn mot sentrale strøk. Vi er bekymret for at distriktene kan komme til å lide under en slik politikk, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok