Nett-banner 950x173 72

Litt positivt - mye negativt

14.mai 2014
RogerHansen190912 - Vi finner noe positivt, men dessverre mye negativt i Samferdselsdepartementets del av revidert nasjonalbudsjett. Store penger blir flyttet fra budsjettene til utbedring og oppgradering av tunneller til økt satsing på store vegprosjekter. Dette er vi sterkt kritiske til, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Les mer!

- Sikring av tunneller kan det nesten ikke kan brukes nok penger på. De alvorlige tunnelulykkene vi har hatt de siste årene, viser behovet for utbedring og oppgradering. En slik prioritering viser at den blå-blå regjeringa har en helt annen agenda innen samferdsel enn den forrige regjeringa, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
 
Økt kontroll på grensa
- Vi er positive til at midlene til kontroller av tunge kjøretøyer på grensa økes. Dette er et skritt i rett retning. Men selv om det skal brukes ytterlige 12,5 millioner kroner på slike kontroller, vil likevel en forsvinnende liten del av tunge kjøretøy risikere kontroll på veg inn i landet. Her må det til et mye større løft for at det virkelig skal monne, sier Roger Hansen.
 
Jernbaneverket overtar driftsansvar
- Vi er også positive til at Jernbaneverket skal overta driftsansvaret for jernbanegodsterminalene. Det er helt riktig at en nøytral part har et slikt ansvar. Dette tror vi vil bidra til en ennå bedre overgang mellom godstransport på bane og på veg og sjø. Derimot er vi kritiske til at Jernbaneverket blir instruert til å sette drifta av disse terminalene ut på anbud. All erfaring viser at lønns- og arbeidsvilkårene til arbeidstakerne blir satt under press når anbud innføres. Arbeidstakerne i anbudsutsatte virksomheter må også regne med å skifte arbeidsgiver med jevne mellomrom. Det er det ikke mye positivt med, sier Hansen.
 
Skeptisk til utbyggingsselskap
- Vi er også svært skeptiske til at regjeringa nå setter av penger til å starte det bebudede utbyggingsselskapet for store vegprosjekter. En av grunnene til at regjeringa gjør dette, er at selskapet skal kunne låne penger til utbygging av veg. Dette er en svært dyr måte å bygge på. Alle vet at å kjøpe på avbetaling er dyrere enn å kjøpe kontant, sier Roger Hansen.
 
- Utfordringene i utbygging av infrastruktur, er ikke at det er for få selskaper involvert. Problemet er at det ikke planlegges og finansieres helhetlig. Det trenger man ikke et nytt selskap til å gjøre, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok