Nett-banner 950x173 72

NTF i Stortinget

11.juni 2013
LarsJohnsen240512 Flere døgnhvileplasser og styrking av vegvedlikeholdet var hovedbudskapet da NTFs 1. nestleder Lars M. Johnsen presenterte forbundets og LOs syn på samferdselsbudsjettet i ei høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget mandag. Les mer!


Det var satt av en time til LO og deres forbund i høringa om neste års samferdselsbudsjett i transport- og kommunikasjonskomiteen. LO uttrykte tilfredshet med at satsinga på samferdselssektoren er økt med 90 % de siste åtte åra, og at Nasjonal Transportplan for 2014 - 2023 (NTP) viderefører denne satsingen i sektoren. Men det ble også tatt opp saker der man ikke var fornøyde med budsjettet for 2014.

- Det er satt av budsjettmidler til å bygge fire nye døgnhvileplasser neste år. Dette er alt for lite. Behovet for slike plasser er omlag 60 i tillegg til de vi har i dag. Vi ønsker at disse døgnhvileplassene skal bygges ut i første del av perioden for Nasjonal Transportplan. Det er politikerne som har vedtatt reglene for kjøre- og hviletid for godssjåførene. Da må også politikerne legge til rette slik at disse reglene kan overholdes, sa Lars M. Johnsen til komiteen.

Han uttrykte også bekymring for om det er satt av nok midler til vedlikehold, og viste til det store etterslepet i vedlikehold og oppgradering av vegnettet.
- Klimaendringene fører til mer og mer ekstremvær. Derfor må det settes av tilstrekkelige midler til vedlikehold også knyttet til ekstraordinære hendelser som ras og flom både på veg og bane, sa Johnsen.

- Kabotasje innen godstransporten må det gjøres noe med. Dette medfører omfattende sosial dumping og setter norske arbeidsplasser i fare. Dette er også er en stor trussel mot arbeidet med å føre en større andel av innelands godstransport over fra veg til bane og sjø. Disse transportartene kan ikke konkurrere mot billig godstransport på veg utført av utenlandske transportører, sa Lars M. Johnsen.

Johnsen tok også opp  at landets viktigste godsterminal på Alnabru i Oslo må sikres tilstrekkelige arealer i framtida til å møte den forventa økninga i godstransport.
- Dette betyr at den politiets planlagte beredskapssenter på Alnabru må flyttes til et annet sted i Oslo-regionen, sa 1. nestleder Lars M. Johnsen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Trykk her for å lese LOs samlede kommentarer til samferdselsbudsjettet!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok