Nett-banner 950x173 72

Vant i Arbeidsretten

27.juni 2014
LarsJohnsen240512 Arbeidsretten har i en enstemmig dom slått fast at den skal behandle omfanget av NTFs tariffavtale for lossing og lasting, den såkalte Rammeavtalen. Saken har utgangspunkt i at NHO de siste år har avvist krav om tariffavtaler med begrunnelse om at bedriftene er etablert på private havner. Blant annet gjelder dette Oslo Containter Terminal (OCT) og Sjursøya Container Terminal (SCT) som er etablert i Oslo havn. Les mer!

- I Rammeavtalen heter det at losse- og lastearbeidet skal utføres av losse og lastearbeidere. Unntatt fra denne hovedregelen er all lossing og lasting ved bedriftens eget anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing og lasting, sier Johnsen.

- NHO mener at dette er å forstå slik at bare havna kan kalles privat eller den aktuelle bedrift har en eksklusiv rett til å bruke området, så skal ikke våre tariffavtaler gjelde. Dette er selvsagt helt uakseptabelt, sier 1. nesteder Lars M. Johnsen i NTF.

- Vi mener at unntaket kun omfatter produksjonsbedrifter som losser og laster råvarer og ferdigvarer til/fra egen produksjon, og vi har derfor reist sak for Arbeidsretten om fortolkning av denne unntaksbestemmelsen i Rammeavtalen. NHO mente Arbeidsretten skulle avvise saken og sende den til Den faste tvistenemd, som er LO og NHOs tvisteorgan som avgjør hvilke tariffavtaler som skal gjelde der partene er uenige, sier Johnsen.
 
-  Vi mener at det er Arbeidsretten som er den rette instans til å tolke omfangsbestemmelsene i tariffavtalene, også i Rammeavtalen, og det var retten enig i. Den faste tvistenemnd skal bare foreta et konkret valg mellom alternative avtaler i den enkelte bedrift. Tvistenemnda skal ikke foreta en fortolkning av avtalene, verken omfangsbestemmelser eller andre bestemmelser i avtalene, sier Lars M. Johnsen.
 
Siden 2007 har 15 bedrifter nektet å inngå tariffavtale med NTF om lossing og lasting med den begrunnelsen at havna er privat. NTF mener det ikke er eierforholdet til selve havna som er avgjørende for om våre tariffavtaler skal gjelde i disse havnene. - Hvis det er slik at hvilket som helst skip kan komme til ei havn og losse og laste sitt gods, er det våre tariffavtaler som skal gjelde, sier Lars M. Johnsen.
 
Arbeidsretten skal behandle tvisten om forståelsen av omfangsbetemmelsen i Rammeavtalen i september.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok