Nett-banner 950x173 72

Mer til veg - ikke mer til døgnhvileplasser

11.august 2013
RogerHansen040512 - Det er positivt at regjeringa forelslår å øke bevilgningene til vegformål, men vi er skuffet over at midlene til bygging av døgnhvileplasser ikke økes. Dette sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en kommentar til de nye regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Les mer!


Regjeringen øker forslaget til bevilgninger for vegformål med 1406 millioner kroner eller 6,2 prosent, sammenliknet med tidligere forslag til 2014-budsjett. Av den foreslåtte økninga går 400 millioner kroner til vedlikehold på riksvegnettet, 946 millioner kroner skal nyttes til investeringer, mens om lag 60 millioner kroner gjelder posten "Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene". Dette betyr at fylkeskommunene kan ta opp inntil 2 milliarder i lån til investeringer i transporttiltak neste år, der staten dekker rentekostnadene.

Av de økte bevilgningene til vedlikehold, skal 100 millioner kroner nyttes til legging av vegdekke slik at det neste år blir brukt 1,1 milliarder kroner til dekkelegging. Resten av vedlikeholdsmidlene, 300 millioner kroner, skal brukes til vedlikehold av tunneler.

Regjeringen øker bevilgningsforslaget for tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger med 280 millioner kroner. Midlene er en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023, og blir bevilget som del av rammetilskuddet over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med den foreslåtte økningen blir det dermed i alt 780 millioner kroner i statlig tilskudd til fornying og opprusting av fylkesveger i 2014.

- Det er positivt at midlene til vegformål økes. Særlig er det bra at vedlikeholdet styrkes. Der er behovet nærmest bunnløst. Også midlene til investeringer i vegnettet økes en del, det er vi fornøyde med. Når det gjelder potten til opprusting og fornying av fylkesvegene, gjenstår det å se om dette får noe utslag. Midlene gis som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, og det er ikke gitt at disse mdilene vil bli brukt slik de er tenkt, sier Roger Hansen.

- Vi er derimot skuffet over at potten til bygging av døgnhvileplasser ikke økes, og at det fremdeles kun er foreslått midler til bygging av fire slike plasser neste år. Vi kritiserte den rød-grømme regjeringa sitt budsjettforslag på dette punktet, og hadde forhåpninger om at dette skulle endres, FrP sier de er svært opptatt av vilkårene for godssjåførene i Norge, men vil ikke gjøre noe ekstra i forhold til døgnhvileplasser. Dette vil vi ta opp med samferdselsministeren, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok