Nett-banner 950x173 72

Historisk satsing på samferdsel

4.desember 2013
RogerHansen040512 Regjeringen foreslår å øke rammene for Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 - 2023 med mer enn 150 milliarder (omlag 50 %) til 508 milliarder kroner. NTP ble presentert fredag 12. april. Dette er en økning på 50 % sammenlignet med inneværende NTP. - Dette er Norgeshistoriens største satsing på samferdsel, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Det legges opp til å bruke 311 milliarder til vegformål, 168 milliarder på jernbane, 19,4 milliarder til kystformål om 9,2 milliarder til belønningsordningen. Regjeringen satser på å utvikle transportkorridorer som binder landsdelene sammen, og holder fast ved målsettingen om å føre en større andel av godstransporten fra veg til bane og sjø. Regjeringen lanserte også en ny finaniseringsmodell der alle større samferdselsprosjekter skal fullfinasieres før oppstart slik at det kan inngås langsiktige kontrakter om utbygging fra start til ferdigstillelse. Statsminister Jens Stoltenberg

Vegnettet rustes opp

- Vi er glade for at det settes av så mye midler til vedlikehold og drift av riksvegene at forfallet vil stoppe opp tidlig i perioden, og at det enorme etterslepet på vedlikehold endelig kan reduseres. Dette er av stor betydning for sikkerheten for alle vegfarende og for utviklingen av næringslivet spesielt i distriktene. Vi er også tilfredse med at midler til rassikring på riks- og fylkesveger samlet sett øker med omlag 50 % til gjennomsnittlig 1,5 milliarder pr år i planperioden. Satsingen på transportkorridorer vil også være viktig for å effektivisere vegtransport og kollektivtrafikk på veg, sier Roger Hansen.

Godstransport

- Vi tror at den samlede satsingen på vegutbygging, jernbane og godsterminaler i planperioden kan gjøre det mulig å føre over en større andel av godstransport fra veg til bane og sjø. Vi er tilfredse med at det settes av betydelige midler til utbygging av terminalen på Alnabru, og til kapasitetsøkning på eksisterende terminaler. Men vi hadde gjerne sett man realisertte planene om nye samlastingsterminaler i noen av de andre store byene i Norge. Dette ville gjøre det ennå lettere for regjeringen å nå sine målsettinger, sier Roger Hansen.

- Vi er glade for at det endelig foreligger en plan for utbygging av døgnhvileplasser og at denne er inkludert i NTP. Men vi synes at måltallet på 35 slike plasser i planperioden er alt for lavt. Vi hadde håpet på en utbygging på 75-80 plasser de neste ti åra. Døgnhvileplasser er svært viktig for langtransportsjåførene slik at de kan overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene under trygge forhold. Og det er viktig at vi får disse plassene så fort som mulig. Ti år er alt for lenge å vente, sier Roger Hansen.

Kollektivtrafikk

- Det legges opp til en historisk satsing på kollektivtrafikk. Ikke minst vil utbyggingen av IC-trianglet bety mye på det sentrale Østlandsområdet. Dette vil kunne avlaste vegnettet og slikt sett kunne øke kapasitene på veggående kollektivtrafikk. Vi er fornøyde med at belønningsordningen blir økt med 35 % til nesten en milliard i året. Dette er et virkemiddel for de store byene for å øke kollektivandelen av pertsontransport. Regjeringen vil nå utvikle en helhetlig strategi for kollektivtrafikk. Dette arbeidet vil vi følge nøye, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok