Nett-banner 950x173 72

Midlertidig stopp i kabotasje

25.juni 2013
MaritArnstad131211 - Norge må gå til en midlertidig stopp i adgangen til å drive kabotasje inntil bransjeprogrammet for vegtrafikk i regjeringens 3. handlingsprogram mot sosial dumping er utarbeidet. Det sa 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) da forbundet møtte samferdselsminister Marit Arnstad tirsdag 25. juni. Les mer!


NTF skrev i mai  brev til samferdselsministeren og ba om et møte for å diskutere kabotasje både innen gods og persontrafikk.

- Det er positivt at samferdselsminsiteren ser at kabotasje har skapt store problemer for norske transportselskaper og norske sjåførarbeidsplasser, og har ført til omfattende sosial dumping. Men hennes utspill om å stramme inn regelverket for kabotasje går ikke på langt nær så langt som vi kunne ønske, men det peker i alle fall i rett retning. Vi understreket  overfor henne at det er avgjørende at alle tiltak følges opp med konkrete kontrolltiltak. Vi fikk imidlertid ikke noen signaler på at midlertidig stopp i adgangen til kabotasje vil bli vurdert som et aktuelt tiltak, sier Lars M. Johnsen.

Nye signaler
Samferdselsministeren pekte på tre områder der hun vurderer å sette inn konkrete tiltak: Bedre dokumentasjon av ulovlig kabotasje, flere kontrolltiltak, samt etablering av en registrerings- og meldepliktsordning for alle utenlandske kjøretøy.

- Dette er nye og positive signaler fra statsråden som NTF støtter opp om. Dette betyr at hun aksepterer at ulovlig kabotasje er et problem og at det trengs konkrete tiltak for å få bukt med problemet. Arnstad pekte også på at bransjeprogrammet for vegtrafikk i regjeringens 3. handlingsprogram mot sosial dumping også er viktig i arbeidet mot ulovlig kabotasje. Vi er også positive til at hun ønsker å sette sammen ei arbeidsgruppe der partene skal være med, for å arbeide nettopp med dokumentasjon og utvikle forslag til tiltak mot ulovlig kabotasje, sier Lars M. Johnsen.

Persontransport
Problemene med kabotasjekjøring innen persontransport ble også drøftet på møtet med statsråden. NTF framhevet at kabotasjekjøring med omfattende sosial dumping er et stort problem og viste blant annet til saken med de tre latviske bussjåførene som kjørte cruiseturister far Honningsvåg til Nordkapp med ei lønn på 27 kroner timen i hele fjor sommer.

- Vi fikk inntrykk av at statsråden forstår problemene og utfordringene, selv om vi ikke drøftet konkrete tiltak. Vi pekte på at almengjøring av tariffavtalen for turbilnæringen kan være ett av flere tiltak som må vurderes, men at dette er et tiltak som partene må ordne seg imellom, sa 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF.

Møtet med samferdselsministeren kom i stand etter initiativ fra NTF, NLF og NHO Transport og Logistikk. YTF og NHO Transport var også invitert til møtet.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok