Nett-banner 950x173 72

Samferdselsbudsjettet: - Positiv men utålmodig

14.oktober 2013
Transportbilde141013-small - Vi er godt fornøyd med regjeringenes satsing på samferdsel i statsbudsjettet. Det er positivt at vi kan få en situasjon hvor de rødgrønne i opposisjon og den nye regjeringen Solberg begge vil trappe opp innsatsen på samferdsel. Vi skulle gjerne sett ytterligere satsing på rassikring, kontroll, drift og vedlikehold av veger, og bygging av flere døgnhvileplasser, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!


(Foto: Sissel M. Rasmussen)

- For oss er det også viktig at ikke vegene i distriktene blir nedprioritert. Dette er saker vi vil jobbe med fram mot endelig vedtak i Stortinget. Vi er selvsagt fornøyde med at bevilgningene til veg og bane har økt med 90 prosent siden 2005, og at regjeringa gjennom neste års budsjett ligger foran skjema. Dette viser at det er reell vilje til å løfte hele samferdselssektoren, sier Roger Hansen.

Vegsatsing
Midlene til vegformål øker med vel 8 prosent neste år sammenlignet med i år. Investeringene på riksvegnettet øker med 10,8 %, mens bevilgningene til drift og vedlikehold av riksvegnettet øker med 5,7 %.
 
- Økningen til investeringer er bra, men vi er skeptiske til om det settes av nok midler til drift og vedlikehold. Det er et mål at forfallet på riksvegnettet skal reverseres i løpet av fire år. Når vi samtidig vet at vær- og klimamessige forhold forårsaker store ekstraordinære kostnader hvert år, er vi redd det er satt av for lite midler til drift og vedlikehold, sier Hansen.
 
- Satsingen på bygging av døgnhvileplasser neste år er for dårlig. Det settes av midler til bygging av fire slike plasser. Det er behov for om lag 60 nye plasser i tillegg til de 15 vi allerede har. Dette er en billig investering i trafikksikkerhet og anstendige arbeidsforhold for langtransportsjåførene som bør gjennomføres i løpet av de neste fire årene, sier forbundslederen.
 
Rassikring og trafikksikkerhet
Midlene til rassikring av riksvegnettet øker med 19 prosent til 1,15 milliarder kroner, mens posten til rassikring av fylkesvegnettet øker med 2,3 % til 564 millioner kroner. I alt 600 millioner skal brukes på fornying, utbedring og vedlikehold av riksvegtuneller.
 
- Vi er positive til at arbeidet med rassikring får mere midler. Men samtidig er dette et område der det nesten ikke går an å bruke nok penger. Det er også bra at regjeringa tar på alvor de utfordringene vi har med tunellene på riksvegnettet, og bevilger betydelige midler til dette, sier Roger Hansen.
 
- Vi er skuffet over at midlene som er satt av til trafikant- og kjøretøytilsyn bare har en ubetydelig økning som knapt dekker lønns- og prisstigningen. Ikke minst innen tungtransport er det store kontrollbehov, både knyttet til trafikksikkerhet og ikke minst kabotasjekjøring, sier Hansen. 
 
Kollektivsatsing
- Vi er positive til at det er satt av 945 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene, om lag 40 prosent mer enn i 2013. Dette, sammen med kraftig økning av midlene til jernbane, vil legge til rette for mer kollektivtrafikk i de store byene. Det hefter imidlertid usikkerhet rundt den samlede kollektivsatsingen i 2014, fordi store midler til innkjøp av kollektivtrafikk går som frie rammetilskudd til fylkeskommunene. Vi skulle ønsket at alle ressursene til samferdsel kunne vært samlet i ett departement. Dette ville gjøre det mye enklere å lage en enhetlig politikk på samferdselsområdet, sier Roger Hansen.
 
Gods fra veg til bane og sjø
- Det er også vanskelig å se i statsbudsjettet hvordan den uttalte målsettingen om å få en større andel av innenlands godstransport over fra veg til bane og sjø i framtida skal realiseres. Dette forutsetter en satsing på såkalte samlastingsterminaler for å få til en sømløs overgang mellom transportartene. Det gjør det også unødig komplisert at satsingen på havn og sjøtransport ligger under Fiskeri- og kystdepartementet, sier Hansen.
 
Beredskapssenter på Alnabru
- NTF er kritisk til at politiets nye beredskapssenter planlegges lagt til Alnabru, og at det settes av 60 millioner til prosjektering av basen i neste års statsbudsjett. Det er svært viktig at hele Alnabruområdet sikres til samferdselsformål, slik at landets viktigste godsterminal får nok arealer i framtida til å møte økninga i godstransporten. Regjeringa bør derfor finne en annen lokalisering i Oslo-området for beredskapsbasen, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok